ALGEMENE VOORWAARDEN VAN W.A.E. HAARLEM

I. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij W.A.E. Haarlem zaken en/of diensten van welke aard levert, ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

II. TOTSTANDKOMING, AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST BIJ W.A.E. HAARLEM

 1. De Overeenkomst bij W.A.E. Haarlem komt tot stand doordat de klant zich hiertoe heeft aangemeld via de website van www.waehaarlem.nl. en deze de noodzakelijke persoonsgegevens heeft verstrekt aan W.A.E. Haarlem en heeft bevestigd kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze zijn bij W.A.E. Haarlem van toepassing en vervolgens door W.A.E. Haarlem bevestigd via een hiertoe verzonden mailbericht.
 2. De deelname bij W.A.E. Haarlem vangt aan de op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan en duur voort gedurende het evenement.
 3. De klant van het evenement bij W.A.E. Haarlem heeft gedurende een termijn van 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst het recht de overeenkomst te herroepen. De herroeping dient plaats te vinden via het hiertoe in te vullen contactformulier op de website van W.A.E. Haarlem.
  De klant is in geval van herroeping de redelijke kosten verschuldigd voor de op het moment van herroeping reeds gebruikte diensten van W.A.E. Haarlem.
  Deze kosten worden gesteld op een bedrag dat evenredig is aan het aantal verstreken dagen op het moment dat de klant W.A.E. Haarlem ervan in kennis heeft gesteld dat de overeenkomst wordt herroepen, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst gedurende een periode van één maand.
 4. Na het verstrijken van de wettelijke termijn waarbinnen herroeping mogelijk is, zoals in lid 3 beschreven , W.A.E. Haarlem geeft dan geen recht op restitutie van het betaalde bedrag dat ongeacht de opzegging verschuldigd is voor de overeengekomen duur van de overeenkomst.
 5. Met het deelname bewijs W.A.E. Haarlem mag je meedoen aan alle trainingen die W.A.E. Haarlem geeft op het moment en tijdens de duur van het evenement, met uitzondering van extra clinics en andere speciale activiteiten die vooraf worden aangekondigd.
 6. Het bij W.A.E. Haarlem aangekochte ticket voor is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

III. OPZEGGING EN BEVRIEZING VAN HET ABONNEMENT BIJ W.A.E. HAARLEM

 1. Als de deelnemer door gevolg van aantoonbaar blessureleed of ziekte niet meer kan deelnemen aan de activiteiten.
 2. Tevens bestaat er naast tussentijds opzeggen zoals in lid 1 beschreven staat , de mogelijkheid tot bevriezing van het abonnement indien de periode langer duurt dan 1 maand.

Aansluitend aan de abonnementsperiode wordt deze verlengd zonder daarvoor extra abonnementskosten te berekenen.

IV. VERPLICHTINGEN VAN DE ABONNEE

 1. De deelnemer dient zich bij de inschrijving te registreren via de website van W.A.E. Haarlem en zijn persoonsgegevens, adres, woonplaats en overige contactgegevens correct en volledig in te vullen.
  De deelnemer dient eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven via het contactformulier op de website van W.A.E. Haarlem
 2. De deelnemer stemt ermee in dat de gegevens opgeslagen worden in de persoonsregistratie van W.A.E. Haarlem.
  Op schriftelijk verzoek van de abonnee zullen de opgeslagen persoonsgegevens aan de desbetreffende abonnee ter inzage worden verstrekt. W.A.E. Haarlem houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
 3. Nadat W.A.E. Haarlem heeft bevestigd dat de aanmelding voor de activiteit is ontvangen is de inschrijving van de abonnee definitief.
 4. Indien de abonnee bij W.A.E. Haarlem is verhinderd dient de deelnemer dit ten spoedigste te melden via het contactformulier op de website van W.A.E. Haarlem. Het niet deelnemen aan een activiteit waarvan W.A.E. Haarlem heeft bevestigd dat deze aanmelding definitief is, geeft de abonnee geen recht op restitutie.
 5. Indien de deelnemer zich bij W.A.E. Haarlem heeft aangemeld voor een activiteit en niet komt opdagen zonder afmelding, wordt er door W.A.E. Haarlem geen restitutie uitbetaald.
 6. De deelnemer van W.A.E. Haarlem dient zich aan de huisregels te houden zoals die gelden bij de deelname aan de activiteiten.
 7. Het is niet toegestaan deel te nemen aan activiteiten en trainingen van W.A.E. Haarlem onder invloed van drank en/of drugs
 8. W.A.E. Haarlem behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van bovengenoemd artikel 7 de verplichting of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag van de deelnemer, de mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten voor de desbetreffende deelnemer(s) gedurende een door W.A.E. Haarlem te bepalen periode op te schorten, zonder dat W.A.E. Haarlem gehouden zal zijn de deelnemer de op dat moment reeds betaalde gelden te restitueren, onverminderd de aanspraak van W.A.E. Haarlem tot betaling van de gelden tot en met de einddatum van de overeenkomst.
 9. Iedere deelnemer van W.A.E. Haarlem dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de voorschriften die gelden en/of aanwijzingen na te leven die bij deelname aan de activiteiten worden gegeven door de instructeurs van W.A.E. Haarlem

V. BETALING AAN W.A.E. HAARLEM

 1. De deelnemers gelden voor W.A.E. Haarlem dienen te worden voldaan op de wijze als in desbetreffende overeenkomst is vastgelegd.
  De deelnemers gelden behoren te zijn voldaan vóór de aanvang van de desbetreffende evenement.

VI. AANSPRAKELIJKHEID VAN W.A.E. HAARLEM

 1. W.A.E. Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies , diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van de deelnemer tijdens de deelname aan de activiteiten van W.A.E. Haarlem.
 2. De deelname aan de activiteiten en het gebruik van de door W.A.E. Haarlem geboden faciliteiten en materialen is geheel voor risico van de deelnemer.
  W.A.E. Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door de deelname aan de activiteiten. Voor zover de deelnemer enige aanspraak jegens W.A.E. Haarlem geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niét verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor W.A.E. Haarlem zich heeft verzekerd.

VII. TOEPASSELIJK RECHT

Op de Overeenkomst van W.A.E. Haarlem en deze voorwaarden van W.A.E. Haarlem is Nederlands recht van toepassing.

VIII. FIT VERKLARING W.A.E. HAARLEM

 1. Het inschrijfformulier en de Fitverklaring dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
 2. De deelnemer bij W.A.E. Haarlem verklaart hierbij vrij te zijn van lichamelijke en geestelijke beperkingen.
 3. De deelnemer verklaart aan W.A.E. Haarlem vrij te zijn van enigerlei blessures op het moment van inschrijving.
 4. De deelnemer van W.A.E. Haarlem is verplicht om blessures te melden voorafgaande de activiteit aan de instructeurs van W.A.E. Haarlem
 5. Op de Overeenkomst van W.A.E. Haarlem en deze voorwaarden van de fitverklaring is het Nederlands recht van toepassing.